fbpx
Darmowa dostawa od 250 zł
0
Twój koszyk

Regulamin Sklepu Internetowego 

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://totalnienaturalnie.com/sklep/. Sklep prowadzi TOTALNIE NATURALNIE Justyna Terlecka z siedzibą w Płocku, pod adresem ul. Sikorskiego 16 lok. 26, 09-410 Płock, NIP 7743073796, REGON 527566512, zwana dalej Sprzedawcą.

Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki,

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznejsklep@totalnienaturalnie.com

Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie https://totalnienaturalnie.com w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego.

Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym; zwany dalej Klientem, Odbiorcą lub Kupującym;

Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;

Regulamin – niniejszy dokument;

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://totalnienaturalnie.com/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może nabyć Towary u Sprzedawcy, zwany dalej Sklepem Internetowym lub Sklepem;

Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem; zwana dalej Umową Sprzedaży lub Umową;

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Prawo Autorskieustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli  Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Pakiet – zestaw połączonych produktów w obniżonej cenie w porównaniu z sumą cen liczoną odrębnie za każdy z produktów składających się na dany pakiet;

Treści cyfrowe – dostępne w Serwisie: e-booki (materiały do pobrania), kursy on-line będące połączeniem formatu audio-video-tekstu i materiałów do druku, webinary będące formatem audio-video-tekst;

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której usługobiorca może otrzymywać od usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w sklepie. 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • zaktualizowana przeglądarka internetowa np. Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do  zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:

 1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 2. Usługa Newsletter – klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 3. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego następuje w dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
  • podać, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  • wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  • podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, podawana jest każdorazowo poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 5. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 6. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku zakupowym. Z chwilą wpłynięcia i zarejestrowania Państwa zamówienia w systemie informatycznym naszego sklepu internetowego zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • dostarczone do Paczkomatu.

Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych i wynosi do 30 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku braku towaru w sklepie bądź wydłużonego czasu oczekiwania na zamówiony towar informacja o dostępności danego towaru pojawi się podczas składania zamówienia.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży treści cyfrowych zakupiony produkt zostaje udostępniony do pobrania niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego.

Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu w formie faktury.

Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, proszę o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela przesyłki i kontakt ze Sprzedawcą. Za przesyłki od momentu ich odebrania od Sprzedawcy, do momentu przekazania Odbiorcy odpowiadają firmy kurierskie. Klient ma możliwość dochodzenia od firmy kurierskiej odszkodowania za utratę przesyłki, jej uszkodzenie oraz opóźnienie w dostawie. Jednak należy pamiętać, że uprawnionym do złożenia reklamacji może być każda ze stron. Odbiorca przesyłki kurierskiej powinien sprawdzić jej stan, a w razie uszkodzeń spisać z kurierem protokół strat. Stan przesyłki można udokumentować protokołem nawet w przypadku wystąpienia drobnych uszkodzeń opakowania. Odbiorca może dopisać do protokołu sporządzonego przez kuriera własne uwagi, jeżeli nie zgadza się z tym, co opisał kurier. Oczywiście protokół taki powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla Klienta, drugi dla firmy kurierskiej) oraz podpisany przez Klienta i przez kuriera. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie przesyłki, ale nie spisze takiego protokołu, nie będzie mógł później wnosić reklamacji i oczekiwać rekompensaty za te uszkodzenia. W momencie pokwitowania odbioru paczki bez żadnych zastrzeżeń wygasają prawa do reklamowania usługi oraz żądania odszkodowania, chyba że opakowanie nie nosi śladów zniszczenia, natomiast uszkodzona jest jego zawartość. Jeśli zawartość przesyłki jest uszkodzona, należy to zgłosić firmie kurierskiej w terminie do 7 dni od momentu odebrania przesyłki.

Paczkomaty umożliwiają złożenie reklamacji w momencie odbierania przesyłki. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniej opcji w Paczkomacie a następnie ponownie umieścić w nim przesyłkę do dyspozycji firmy Inpost i postępować zgodnie ze wskazówkami na Paczkomacie. Formularz reklamacyjny wysyłany jest na adres e-mail odbiorcy, należy go wypełnić i zatwierdzić (jest to równoznaczne ze złożeniem reklamacji) do 14 dni. Niewypełnienie formularza w określonym terminie skutkuje odesłaniem przesyłki do nadawcy. Operator po zainicjowaniu reklamacji, dokonuje komisyjnego otwarcia przesyłki i sporządza stosowny protokół. Do momentu złożenia reklamacji odbiorca ma możliwość odebrania przesyłki z oddziału operatora. W przypadku nienaruszonego opakowania, a uszkodzonej zawartości, odbiorca proszony jest do zgłoszenie się do pobliskiego oddziału firmy InPost. Reklamację można złożyć również korzystając z formularza znajdującego się na stronie https://inpost.pl/reklamacja lub kontaktując się z infolinią InPost.

VII. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są̨ cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw generowanym podczas składania zamówienia. Klient może wybrać następujące metody płatności:

 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia). Wpłat należy dokonywać na następujące dane: TOTALNIE NATURALNIE Justyna Terlecka, mBank – 18 1140 2004 0000 3202 8451 1417,
 2. płatność elektroniczna lub płatność online kartą płatniczą (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia). Płatności elektroniczne dokonywane są za pośrednictwem serwisu Paynow (szybkie płatności, BLIK). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. Akceptowane są płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

Masz prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny. Pamiętaj jednak, że Towar nie może posiadać śladów użytkowania. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta produkty personalizowane (np. opatrzone imienną dedykacją) nie podlegają zwrotom, gdyż ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż. Produkty cyfrowe (e-book, kurs online, webinar) nie podlegają zwrotowi.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, poinformuj mnie o swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym fizycznie otrzymałeś zakupiony Towar. Za jednoznaczne oświadczenie uznaję zarejestrowanie zwrotu na stronie zwrotu zakupów tj.  https://totalnienaturalnie.com/zwrot Możesz również przesłać oświadczenie o odstąpieniu pocztą elektroniczną na adres: sklep@totalnienaturalnie.com lub tradycyjną na adres:

Totalnie Naturalnie Justyna Terlecka
Sikorskiego 16/26
09-410 Płock

Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy, zwrócę Ci kwotę zapłaconą za Towar oraz koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia, innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w moim sklepie), w terminie 7 dni, a w każdym przypadku nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymałam oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

Zastrzegam sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów lub dostarczenia dowodu ich odesłania.
Jeśli wybierzesz zwrot za pośrednictwem strony do zwrotu zakupów https://totalnienaturalnie.com/zwrot, dowodem potwierdzającym odesłanie zwracanych towarów będzie status przesyłki zwrotnej, który otrzymam automatycznie po zgłoszeniu zwrotu.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazisz zgodę na inne rozwiązanie. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów. Zastrzegam sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta z tego tytułu odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

Zwracane przedmioty należy odesłać lub przekazać do mojego sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący złożył Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Termin uznaję za zachowany, jeżeli zakupiony Towar zostanie odesłany przed upływem 14 od dnia, w którym otrzymałam oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone przez Kupującego.

Koszt odesłania Towaru do mojego sklepu ponosi osoba zwracająca (Konsument).

Możliwe dodatkowe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od Umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w serwisie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 • W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy, po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Zwracane przedmioty należy odesłać na adres:

Totalnie Naturalnie Justyna Terlecka
Sikorskiego 16/26
09-410 Płock

Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 • Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
 • Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub  okres świadczenia usługi;
 • Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy – art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Zgodnie z powyższym, po otrzymaniu treści cyfrowej (pobraniu) m. in. e-booka, kursu online albo webinaru, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy, o czym będzie poinformowany podczas procesu zakupowego na stronie internetowej sklepu. W przypadku chęci zwrotu produktu „pakiet” złożonego z kilku produktów m. in. z e-booka będącego częścią tego zestawu, zwrotowi nie podlega produkt cyfrowy tj. e-book, zaś w rozliczeniu Klient otrzyma zwrot kosztów za „pakiet” pomniejszony o regularną cenę e-booka.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@totalnienaturalnie.com. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Totalnie Naturalnie Justyna Terlecka Sikorskiego 16/26, 09-410 Płock.
 5. W przypadku produktów cyfrowych jest możliwość skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi w przypadku, w którym np. plik jest uszkodzony, brakuje części treści lub otrzymaliśmy e-booka innego niż zamawialiśmy.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania reklamacji od Klienta.
 8. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: sklep@totalnienaturalnie.com.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania reklamacji od Klienta.

XI. Gwarancje

Sprzedawca informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są  przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od Umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez  informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 7. Wszystkie informacje, które są dostępne na stronie serwisu internetowego, mają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą być traktowane jako indywidualna porada lekarska, farmaceutyczna, położnicza, psychologiczna lub inna porada specjalistyczna. Dokładam wszelkich starań, aby prezentowane na stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. 
 8. Korzystanie przez Klienta z produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania produktu osobom trzecim. Z chwilą dokonania płatności Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencji na korzystanie z produktu, obejmującej prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następującym polu eksploatacji: trwałe lub czasowe wyświetlanie, odtwarzanie lub przechowywanie produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do sublicencjonowania produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz do wprowadzenia produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych usług elektronicznych; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy.
 11. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2024